Regulamin

§ 1 Informacje ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego koloroweOko.pl, którego właścicielem jest firma koloroweOko.pl z siedzibą w Komorowie (05-806), przy ul. Opalowej 5, NIP 534 111 64 27, Regon: 141486654.

1.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium RP oraz na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

1.4 Klient przyjmuje do wiadomości, że oferowane przez Sprzedającego produkty są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679)

1.5 Wygląd produktów prezentowanych na zdjęciach w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu w rzeczywistości, różnice te mogą wynikać z czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów.

1.6 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące definicje:

Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez koloroweOko.pl dostępny pod adresem elektronicznym www.koloroweoko.pl;

Sprzedający - przedsiębiorca korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży;

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym;

Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonego Loginu i Hasła w celu złożenia Zamówienia;

Zamówienie - czynność polegająca wybraniu właściwych produktów oraz wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia, w wyniku której, po dokonaniu płatności przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

§ 3 Składanie Zamówienia

3.1 Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedającego na stronie www.koloroweoko.pl w chwili składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym koloroweOko.pl są wyrażonymi w PLN cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

3.2 Oferowane produkty są fabrycznie nowe i Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

3.3 Z chwilą złożenia Zamówienia podana cena jest wiążąca dla obu stron. Sprzedający ma możliwość zmiany ceny oferowanych produktów, jak również wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.

3.4 Sprzedający jest uprawniony do udzielania ulg oraz zniżek na produkty oferowane w Sklepie Internetowym dla swoich stałych klientów.

3.5 Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać w następujący sposób:
a) poprzez Rejestrację - po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się z wykorzystaniem ustalonego Loginu i Hasła,
b) z wykorzystaniem formuły „Gość” - tj. bez konieczności rejestrowania konta, a jedynie poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu,
c) telefonicznie - poprzez kontakt z biurem Sprzedającego.

3.6 Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone i opłacone (zamówienie uznaje się za opłacone w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym Sklepu Internetowego) lub kupione z opcją „za pobraniem” po godzinie 14:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.7 Cena produktu umieszczonego w Sklepie Internetowym nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy obliczany jest w czasie składania Zamówienia i jest uzależniony od wagi zamówionych produktów. Całkowity koszt dostawy ponosi Klient.

3.8 Za zamówione produkty Klient może zapłacić w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na konto Sprzedającego w PKO BP nr 09 1020 1055 0000 9802 0358 3077,
b) szybkim przelewem lub kartą płatniczą/kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem Płatności Shoper,
c) gotówką – w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego lub przy przesyłce za pobraniem.

3.9 Produkty dostarczane poza granice Polski mogą być opłacone wyłącznie przelewem lub kartą płatniczą.

3.10 Do zakupionych produktów dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu Zamówienia.

3.11 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu środków na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta składającego Zamówienie.

§ 4 Realizacja zamówienia – wysyłka produktów

4.1 Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

4.2 Realizacja Zamówienia uzależniona jest od podania wymaganych danych, takich jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz posiadania zamawianych produktów w magazynie Sprzedającego.

4.3 Jeśli formularz zamówienia zostanie wypełniony nieprawidłowo lub Zamówienie złożone za pomocą poczty elektronicznej będzie niezrozumiałe lub zawierało treści o charakterze bezprawnym, Sprzedający ma prawo nie realizować Zamówienia.

4.4 Osoba składająca Zamówienie w Sklepie Internetowym potwierdza, że przed złożeniem zamówienie dokonywała badań wzroku w salonie optycznym, a parametry soczewek wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosiła żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

4.5 Zamówienia są wysyłane od poniedziałku do piątku w dni robocze i są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy Inpost lub firmy kurierskiej na terenie Polski i krajów Europejskich.

4.6 Przy płatnościach kartą płatniczą czas realizacji Zamówienia musi wynosi 24 godziny od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji kartą.

4.7 Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez firmę dostawczą z powodu podania przez Klienta niepełnego lub błędnego adresu dostawy. W takim przypadku koszty ponownej dostawy ponosi Klient.

§ 5 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

5.1 Klient, który jest osobą fizyczną i dokonał zakupów w Sklepie Internetowym koloroweoko.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

5.2 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia i dostarczenia go Sprzedającemu na piśmie listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@koloroweoko.pl.

5.3 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w Sklepie Internetowym.

5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu produktu w stanie niezmienionym, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

5.5 Bezpośrednie koszty odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Klient. Sprzedający zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni na konto wskazane przez Klienta należność równoważną najtańszej zwykłej przesyłki oferowanej przez Sprzedającego.

§ 6 Reklamacje

6.1 Klient ma prawo do reklamacji produktu w terminie 30 dni od wydania przedmiotu Klientowi. W celu złożenia reklamacji Klient powinien złożyć oświadczenie i dostarczyć go Sprzedającemu na piśmie listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@koloroweoko.pl.

6.2 Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest przesłanie ich wraz z opakowaniem oraz zabezpieczenie przed wyschnięciem. Soczewki powinny zostać przesłane w pojemniku z płynem w przesyłce zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Do reklamacji należy dołączyć paragon sprzedaży oraz informację z numerem zamówienia, opisem wady i adresem zwrotnym Klienta.

6.3 Reklamowany produkt należy przesłać na adres: Aneta Walczak, ul. Opalowa 5, 05-806 Komorów

6.4 Sprzedający ma prawo nie uwzględnić reklamacji obejmujących:
a) pomyłki Klienta popełnione w trakcie składania Zamówienia;
b) złe dopasowanie soczewek w salonie optycznym;
c) używanie soczewek niezgodnie z instrukcją lub ich przeznaczeniem, w tym: doprowadzenie do wyschnięcia, zabrudzenie, użytkowanie dłuższe niż przewiduje producent.

6.5 Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

§ 7 Ochrona danych osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Sprzedający.

7.2 Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

7.3 Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

7.4 Sprzedający nie udostępnia danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego osobom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania w celach marketingowych.

7.5 Klientowi po zarejestrowaniu przysługuje prawo wglądu do swoich danych, które może uzupełniać lub zmieniać.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin niniejszy dostępny jest w Sklepie Internetowym koloroweoko.pl.

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

8.3 W sprawach spornych wynikających z tytułu wykonywania Umowy Sprzedaży w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się do ich rozstrzygnięcia w sposób polubowny w dobrej wierze.

8.4 W razie niemożności dojścia do porozumienia w sposób polubowny, sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu Internetowego. Gdy stroną sporu jest konsument, wówczas tego zapisu nie stosuje się.

8.5 Konsument może skorzystać z pozasądowych polubownych sposobów rozstrzygnięcia sporów konsumenckich wynikających z zawarcia internetowej Umowy Sprzedaży zwracając się do powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej bądź do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl